Pedagogisch beleidsplan kindercentrum Poppiez Blijham

 

1 Inleiding

Het pedagogisch beleid van kindercentrum Poppiez beschrijft wat wij belangrijk vinden in de dagelijkse omgang met uw kind. We geven aan wat we doen en waarom we het op die manier doen. Hoe we het doen, is vastgelegd in een pedagogisch werkplan.

Het pedagogische beleidsplan van POPPIEZ ligt ter inzage bij kindercentrum POPPIEZ en is ook te bekijken op onze website www.poppiez.nl

Indien in dit plan wordt gesproken over ouder (s), bedoelen wij eveneens de verzorger(s).


2 Visie

Ieder kind is uniek!!!

Een kind komt niet als een ‘onbeschreven blad’ ter wereld. Indrukken en ervaringen opgedaan tijdens de zwangerschap, het milieu waarin het kind ter wereld komt, karaktereigenschappen, het feit of het kind een jongen of meisje is, e.d., dit alles heeft invloed.

Een kind heeft een geborgen en liefdevolle omgeving nodig om zich veilig en vertrouwd te kunnen voelen. Je veilig en vertrouwd voelen is nodig om de wereld om je heen te kunnen ontdekken en je te kunnen ontwikkelen.

Bij POPPIEZ accepteren en respecteren ieder kind met zijn/haar eigen, unieke ontwikkeling.

We hebben oog en oor voor de mogelijkheden en de gevoelens van elk kind. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving en binnen deze omgeving wordt elk kind gericht bij zijn/haar ontwikkeling ondersteund.

We bieden kinderen de ruimte om zich op eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen!


3 Pedagogische competenties

Het pedagogisch beleid is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de wet kinderopvang beschreven zijn (prof. J.M.A Riksen-Walraven). Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van:

1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De kans zich waarden en normen van de samenleving eigen te maken.

 

3.1 Emotionele veiligheid.

De basis van al het handelen van de pedagogisch medewerkers is het bieden van een gevoel van veiligheid aan een kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerkers, een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilig gevoel op allerlei ontwikkelingsgebieden zich meer ontwikkelen en de omgeving ontdekken.

3.2  Persoonlijke competenties.

Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te krijgen. (persoonlijke competenties) Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. Leren lopen), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. Leren praten), en emotionele ontwikkeling (bijv. Leren opkomen voor zichzelf).

3.3  Sociale competenties.

Wij willen kinderen de ruimte bieden om sociale ervaringen op de doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie). Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij het kindercentrum als een samenleving in het klein, waar kinderen in de gelegenheid de wereld om zich heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met volwassenen, en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar te helpen, samen speelgoed op te ruimen en het vieren van feesten. (zoals Pasen, Sinterklaas, Kerst, maar ook de Lente, de Zomer, Herfst en Winter en natuurlijk niet te vergeten, de verjaardagen!)

3.4 Normen en waarden.

Het eigen maken van normen en waarden is onderdeel van de morele ontwikkeling. Binnen en buiten de groep doen zich op dit gebied situaties voor, waarvan veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van de pedagogisch medwerkers ervaren kinderen, wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van de pedagogisch medewerkers heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie.

 

 

 Competenties baby's (0 tot 1 jaar)

1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
Wanneer een baby huilt dan troost je de baby. Je probeert erachter te komen waarom de baby huilt. Is de baby moe, heeft het een vieze luier of heeft het honger. Het kan ook zijn dat de baby alleen even wil knuffelen. Wanneer je de baby bij je draagt, dan is het meestal goed. De baby voelt zich dan geborgen en veilig.
Wij bieden kinderen een gevoel van emotionele veiligheid door;
- Troost te bieden bij verdriet.
- Vast structuur aan te bieden gedurende de dag. Op de babygroep houdt dit in het
ritme van thuis volgen (slapen/eten).
- Vaste leidsters op elke groep om zo de vertrouwensband tussen kind en leidster op
te bouwen/te versterken.

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Elke baby is uniek! Omdat elke baby al een eigen karakter ontwikkeld, benader je ze op een eigen manier. Ze hebben allemaal dezelfde zorg en aandacht nodig maar de ene baby wordt heel rustig van schommelen in de schommelwieg en de andere baby van liggen in de box met een babygym. Door middel van het aanbieden van een omgeving dat past bij hun leeftijd zullen de baby’s zich op hun eigen niveau ontwikkelen. Een baby heeft een innerlijke drang om hun eigen lichaam te ontdekken en ontwikkelen. Stimulans is daardoor niet altijd nodig.
Wij stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door;
- Het eigen ontwikkelingstempo te respecteren, maar zo nodig stimulans bieden.
- Het aanbieden van diverse speelmogelijkheden en –materialen wat past bij de
ontwikkelingsfase van het kind.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
De baby’s komen van begin af aan bij elkaar. Ondanks dat hun wereld nog klein is krijgen ze te maken met anderen om hun heen. Ze liggen samen in de grote box of ze zitten aan tafel samen te eten. Ze leren met elkaar samen te zijn en om op hun beurt te wachten. Het is belangrijk om alles te benoemen wat je doet. Op deze manier bouw je een relatie op met de baby en zal hij/zij zich vertrouwd en beschermd voelen.
Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties door;
- Samen met of naast elkaar spelen/eten, zodat contact met anderen mogelijk is.
- Aandacht besteden aan een goede sociale band met de leidsters (praten/knuffelen).

4. De kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken.
De baby’s zijn totaal afhankelijk van ons (de leidsters). Ze zijn vooral in de eerste paar maanden heel erg met hun eigen omgeving bezig. Wanneer ze wat ouder worden en zich al meer ontwikkeld hebben zullen ze meer van hun omgeving meekrijgen en naar elkaar kijken en willen voelen, duwen en trekken. Hier reageert de andere baby op door te gaan lachen of te gaan huilen. Door te benoemen wat er gebeurd zullen ze bepaald gedrag gaan herkennen.
Wij bieden kinderen de kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken door;
- Alles te benoemen wat er gebeurd en/of wordt gedaan.
- Stemvolume en stemintonatie gebruiken bij gewenst en ongewenst gedrag.

 

 Competenties dreumessen (1 tot 2 jaar)

1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
De kinderen en ouders/verzorgers moeten zich welkom voelen op de opvang. Daar begint het allemaal mee. Vriendelijke, kleurrijke en speelse omgeving en goed contact met de leidsters. Door kleinschalig te werken kennen de kinderen de leidsters goed en andersom. De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen op de opvang.
Wij bieden de kinderen een gevoel van emotionele veiligheid door;
- Vaste dagritme op de groep (dagritme van de opvang. Uitzonderingen daar gelaten)
- Duidelijke regels zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze
verwacht wordt.
- Wen-momenten voor nieuwe kinderen (geld op alle groepen). De kinderen mogen
eerst een aantal uur (meestal 3 of 4 uur) gedurende 2 dagen komen wennen. Zodat
ze kennis kunnen maken met de omgeving, leidsters, kinderen en het ritme op de
opvang. Op deze manier kunnen de kinderen alle indrukken en emoties rustig en op
eigen tempo verwerken.

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Exploratie, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit zijn voorbeelden van persoonlijke competenties. De kinderopvang moet de kinderen de mogelijkheid bieden om zichzelf te ontwikkelen, door middel van het aanbieden van activiteiten en materialen die bij de doelgroep passen. Wij (de leidsters) begeleiden de kinderen hierin en dagen de kinderen uit om zich optimaal te ontwikkelen.
Wij stimuleren de ontwikkeling van de persoonlijke competenties door;
- Zelfstandigheid te stimuleren (helpen opruimen, zelf een broodje eten).
- Het eigen ontwikkelingstempo te respecteren zowel lichamelijk, emotioneel als
verstandelijk. Sommige kinderen zijn al verder dan anderen, maar de jongere
kinderen leren van de iets oudere.
- Knutselactiviteiten aan te bieden (verven/plakken).
- Complimenten geven.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
Op de opvang hebben wij één KDV groep (baby, dreumes en peuters). We stimuleren het maken van contact met de andere kinderen zodat ze zich op sociaal gebied goed ontwikkelen. Inlevingsvermogen en het inspelen op bepaalde situaties van de leidsters is hierbij ook belangrijk.
Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties door;
- Leeftijdsgenootjes bij mekaar te plaatsen. Op deze manier kunnen de kinderen
op hun eigen manier (wat past bij de ontwikkeling) communiceren.
- In groepsverband activiteiten aanbieden (knutselen/boekje lezen/zingen)
- Het vieren van feesten en verjaardagen. Hier schenken wij veel aandacht aan op de
opvang.
- Veel tegen en met de kinderen praten. Alles benoemen (activiteiten, emoties enz.)

4. De kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken.
Op de opvang hanteren we de gangbare “Nederlandse” normen en waarden. Deze normen en waarden geven wij door aan de kinderen. Uiteraard houden wij rekening met de normen en waarden die de kinderen ook uit huis meekrijgen. Jongere kinderen weten vaak nog niet wat goed en fout is. Belonen en corrigeren komen dagelijks terug op de groep. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld wanneer een kindje doet wat niet mag die er op aan te spreken of juist een kindje een compliment te geven wanneer hij/zij goed mee doet met de groepsactiviteiten.
Wij bieden kinderen de kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken door;
- Het opstellen van regels binnen de opvang. Wat mag wel/niet.
- De normen en waarden die kinderen van huis uit meekrijgen te respecteren en
zoveel mogelijk meenemen in de normen en waarden die gelden op de opvang.
- Belonen en corrigeren.
- Zelf (als leidster) het goede voorbeeld te geven.
- Iedereen is gelijk, we behandelen alle kindjes met dezelfde zorg en aandacht.

 


Competenties peuters (2 tot 4 jaar) 

 1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
Met de peuters werken wij met dagritme kaarten. Iedere dag wordt dit herhaald en benoemd. Op de groep staan voornamelijk vaste leidsters zodat de kinderen een vertrouwensband opbouwen met de leidsters. Ook het afscheid nemen en gedag zeggen vinden wij erg belangrijk. Dit doen we door samen met het kind de ouders/verzorgers uit te zwaaien en hier ook de tijd voor nemen. Tijdens het vrij spelen op de opvang hebben de peuters de vrijheid; ieder gaat zijn/haar eigen weg.
Wij bieden de kinderen een gevoel van emotionele veiligheid door;
- Troost te bieden bij verdriet.
- Het accepteren van eigen inbreng van de peuters tijdens peuter-les en hierin mee-
gaan.
- Een vast dagritme aanhouden door middel van dagritme kaarten.


2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Op de kinderopvang vinden we het belangrijk om op kind-hoogte (ooghoogte) te communiceren, alle leidsters doen dit. Voor de kinderen geeft dit een veilig en geborgen gevoel. We stimuleren de kinderen daar waar nodig is maar laten ze ook heel veel zelf proberen. Het kind leert hierdoor zelfstandig te zijn. Lukt iets niet dan maakt het niet uit, volgende keer weer een kans. Tijdens het vrij spelen worden de kinderen geobserveerd. Hierdoor zien wij hoe het kind zich spelenderwijs ontwikkeld op persoonlijk gebied.
Wij stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door;
- Een kindje wat sneller verdrietig is of moeilijk contact kan maken, weinig emoties
toont, dat kindje nemen we mee in de groep. De positieve aspecten benoemen wij
hierbij.
- De kinderen te helpen bij dingen wat ze nog moeilijk, lastig vinden. Bijvoorbeeld
dingen vragen aan andere kinderen/leidsters/stagiaires. Durf je het niet alleen? Dan
vragen we het toch samen.
- Het kind de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en het kind zelf dingen laten
proberen/doen voordat er gelijk hulp geboden wordt.
- Kinderen zelf een knutselwerkje laten maken, geheel van het kind zelf.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
Het is belangrijk dat kinderen voor zichzelf op durven komen, niet over hun heen laten
lopen door andere kinderen. We stimuleren de kinderen om het
“probleem” eerst zelf proberen op te lossen. Vind je iets niet leuk, zeg dit dan. Helpt dit niet,
dan helpen wij (de leidsters) de kinderen hiermee. Op de opvang werken we met Parnassys. Dit is een systeem gericht op ontwikkelingsgebieden. Wanneer een kindje extra begeleiding of juist meer uitdaging nodig heeft, bieden wij dit aan. Door stimulans of juist door de activiteiten makkelijker/moeilijker te maken.
Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties door;
- De ontwikkelingsfasen van het kind goed in de gaten te houden en hierop in te
spelen.
- Kinderen zelf met elkaar te laten communiceren, ook bij ruzie. Tijd geven om
het met elkaar op proberen te lossen.
- Emoties van het kind bespreekbaar maken en vragen waarom het kind zich zo
voelt.

4. De kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken.
Ieder kind op de opvang wordt in zijn eigen normen en waarden gelaten. Op de peutergroepen zijn “huisregels” waar de kinderen zich aan horen te houden. We leren de kinderen om eerlijk en oprecht tegen elkaar te zijn. Wanneer iets niet gaat zoals het is bedoeld geeft het niets, de kinderen leren juist van deze “fouten”.
Wij bieden kinderen de kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken door;
- Huisregels aan te passen binnen de opvang die voor alle kinderen duidelijk en goed
te begrijpen zijn.
- De leefstijl van thuis zoveel mogelijk proberen aan te passen binnen de opvang.
Bijvoorbeeld wanneer een kindje geen zoetstof mag dit ook niet geven maar iets
anders aanbieden wat het kindje wel mag hebben.


Competenties BSO (4 tot 12 jaar)

1. Een gevoel van emotionele veiligheid.
Op de buitenschoolse opvang bieden wij emotionele veiligheid door vaste gezichten te hebben waardoor de kinderen de kans krijgen om een vertrouwensband met de pedagogisch medewerkers op te bouwen. Wij zorgen voor een vast dagritme, vaste rituelen en regels. Het is van belang dat kinderen zich zelf durven zijn en zich geaccepteerd voelen in een groep. Wij zorgen hiervoor door de kinderen een luisterend oor te bieden, positief gedrag te benoemen, interesse te tonen naar de kinderen en naar elkaar. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind het naar zijn/haar zin heeft op de buitenschoolse opvang en dat ieder kind zich gehoord voelt.
Wij bieden de kinderen een gevoel van emotionele veiligheid door;
- Met de kinderen te praten als ze uit school komen. Eén op één of in groepsverband.
Wat hebben de kinderen vandaag gedaan, hebben ze een leuke dag gehad? Enz.
- De huisregels na te leven en de kinderen eraan te herinneren als ze het eventjes
weer vergeten zijn. Door het naleven van de huisregels weet ieder kind waar hij/zij
aan toe is en voelt het zich vertrouwd en veilig op de opvang.

2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Wij helpen de kinderen om zelfstandig te worden, ze te laten vertrouwen op hun eigen kunnen. Geen enkel kind is gelijk of kun je met elkaar vergelijken. Wij bekijken de kinderen individueel en helpen de kinderen daar waar nodig is. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zichzelf kan en durft te zijn en daarom proberen wij alle kinderen een positief zelfbeeld te geven. Tijdens het spel van de kinderen of georganiseerde activiteiten observeren wij continu de groep, dit doen wij zodat wij de interesses van de kinderen kunnen zien en wij de juiste begeleiding kunnen bieden.
Wij stimuleren de ontwikkeling van persoonlijke competenties door;
- Het kind zoveel mogelijk dingen zelfstandig uit te laten voeren. Bijvoorbeeld samen
de tafel dekken waarnaar iedereen zijn/haar eigen broodje kan smeren. Lukt dit niet
dan helpt de leidster of eventueel een ander kindje.
- Activiteiten te bedenken die bij de interesse en ontwikkelingsniveau van het kind
past.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
Op de buitenschoolse opvang heb je te maken met veel leeftijdsverschil en veel andere interesses. Alle kinderen op de buitenschoolse opvang maken deel uit van de groep en daarom vinden wij (de leidsters) het belangrijk dat ze met respect met elkaar omgaan, dat ze leren van elkaar en dat ze weten dat het niet erg is als je een fout maakt omdat je daar weer van kunt leren en het altijd kunt herstellen. Wij vinden het daarom belangrijk om dingen samen te doen, denk dan aan opruimen, eten en spelletjes spelen. Op deze manier leren kinderen met elkaar om te gaan en ook voor hun zelf op te komen door aan te geven wat ze wel en niet leuk vinden.
Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties door;
- De kinderen elkaar te laten helpen.
- “Ruzies” tussen kinderen, eerst de kinderen het zelf laten proberen op te lossen. Hier
leren ze alleen maar van. Lukt het niet of loopt de “ruzie” uit de hand dan helpen wij
als leidsters.
- De kinderen de ruimte geven om zichzelf te zijn, ze niks verplichten. Als ze zich
gerespecteerd voelen staan ze sneller open om nieuwe dingen te leren/proberen.

4. De kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken.
Alle kinderen hebben een eigen leefstijl vanuit huis meegekregen, dit is wat voor die kinderen normaal is. Op de opvang hebben wij algemene huisregels. Bijvoorbeeld: elkaar niet pesten, niet op banken, stoelen en tafels staan en elkaar helpen. Wat voor het ene kind vanzelfsprekend is, is voor het andere kind heel ongewoon. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met de regels leren om te gaan en daarom hebben wij de regels opgeschreven in het rood en in het groen, in het zicht voor de kinderen. De kinderen mogen ook hun eigen mening en ideeën aan ons geven bijvoorbeeld met regels of met activiteiten, het is onze taak (van de leidsters) om daar positief mee om te gaan zodat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen.
Wij bieden kinderen de kans zich normen en waarden van de samenleving eigen te maken door;
- De leefstijl van thuis aan te houden op de opvang. Bijvoorbeeld regels die thuis
gelden met betrekking tot het drinken en/of eten van zoetigheid.
- Kinderen met hun eigen inbreng te laten komen voor activiteiten of dergelijken.
Zorgen dat ieder kind zich gerespecteerd voelt binnen de groep.
- Samen de huisregels op te stellen. Hierdoor onthouden de kinderen de regels beter
en geef het de leidsters ook inzicht in de regels die thuis bij de kinderen gelden.4 Het bieden van veiligheid

Bij kindercentrum POPPIEZ maken we gebruik van herkenbare ritmes, duidelijke regels en vaste rituelen deze geven houvast en zorgen voor continuïteit. Onze pedagogisch medewerkers kennen uw kind en weten wat het nodig heeft en gebruiken uw als ouders als informatiebron.

Het spelmateriaal, de ruimte en de inrichting (zowel binnen als buiten) voldoen aan alle veiligheidseisen. Dit alles zorgt ervoor dat uw kind zich veilig en vertrouwd op zijn gemak zich kan ontwikkelen zowel geestelijk als lichamelijk.

Bij kindercentrum POPPIEZ maken we gebruik van herkenbare ritmes, duidelijke regels en vaste rituelen deze geven houvast en zorgen voor continuïteit. Onze pedagogisch medewerkers kennen uw kind en weten wat het nodig heeft en gebruiken uw als ouders als informatiebron.

Het spelmateriaal, de ruimte en de inrichting (zowel binnen als buiten) voldoen aan alle veiligheidseisen. Dit alles zorgt ervoor dat uw kind zich veilig en vertrouwd op zijn gemak zich kan ontwikkelen zowel geestelijk als lichamelijk.
Kindercentrum POPPIEZ vindt het belangrijk dat zowel de ouder als het kind zich welkom voelt op de opvang vanaf het moment dat zij over de drempel zijn. Kinderen en ouders worden altijd persoonlijk begroet.

Er is bij iedere breng en haal moment de gelegenheid om met de pedagogisch medewerker te praten. Heeft de pedagogisch medewerker het idee dat zij te weinig informatie krijgt van de ouder zal zij zelf initiatief nemen om het contact met de ouder te vergroten.
Ouders kunnen altijd (telefonisch ) of via whatsappen contact met kindercentrum POPPIEZ opnemen om te vragen naar het welbevinden van hun kind.

 

5 Wenbeleid

Bij kindercentrum POPPIEZ vinden het heel belangrijk dat kinderen en ouders zich veilig en vertrouwd bij ons voelen. Voordat een kind daadwerkelijk geplaatst wordt vindt er een intakegesprek plaats. We nemen tijdens dit intake gesprek uitgebreid de tijd om de gewoontes en bijzonderheden van het kind te bespreken.

Afhankelijk van het kind kan de duur en de frequentie hiervan variëren.
Omdat wij vinden dat je als ouder(s) / verzorger(s) jij je eigen kind het beste kent hebben we geen strikte regels rondom het aantal wen momenten en de tijden van een wen moment. We kijken samen met de ouder naar wat het beste past bij je kind en bij de ouder. De wen periode is in onze ogen niet alleen voor het kind maar ook voor de ouder(s).

We gaan standaard uit van 2 (kosteloze) wen dagdelen voor de eerste opvangdag. Er is, voor beide partijen, een proefperiode van 1 maand.

 

6 Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden in een gevarieerde spelomgeving

Wij hechten veel waarde aan het “jezelf kunnen zijn “ en stimuleren het kind zichzelf te ontdekken. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden.

Zowel binnen als buitenspelen is altijd mogelijk. Onze buitenruimte is een verlengstuk van binnen. Buiten ervaren kinderen de seizoenen, de veranderingen van het weer en de frisse lucht. En buiten is meer ruimte dan binnen. Hier kunnen kinderen zich uitleven in grote bewegingen waarbij ze meer hun grove motoriek gebruiken: klimmen en klauteren, rennen en fietsen. Vies worden en kleine ongelukjes binnen een veilige setting vinden wij hierbij horen.

Daarnaast is het kind gedurende de dag dat hij kindercentrum POPPIEZ bezoekt bezig met het ontwikkelen van zijn sociale competenties. Het kind leert samen werken maar ook zijn eigen ruimte af te schermen. Tijdens het vrij spel dwingen wij kinderen niet om samen te spelen, een kind mag ook iets voor zichzelf op eisen.

Tijdens een groepsactiviteit leren wij kinderen wel om samen te werken. We zijn van mening dat samenspel en alleen spel in balans moet zijn.
Kinderen zijn voortdurend deel van de groep en nemen op die manier deel aan groepsgebeurtenissen.

Doordat er kinderen van verschillende leeftijden in de opvang zijn leren kinderen heel natuurlijk een hoop sociale vaardigheden. Jonge kinderen kijken de kunst af van de oudere kinderen en worden uitgedaagd om dingen te doen waarvan ze zelf niet wisten dat ze dat al konden. 

 

7 Het vier-ogen principe: Veiligheid voor alles.

Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie

Kindercentrum POPPIEZ vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving de dag doorbrengen. Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt kindercentrum POPPIEZ vooral de gedachten achter het principe erg van belang.

We vinden een professioneel werkklimaat voor alle medewerkers erg belangrijk. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen alle medewerkers en ouders is belangrijk.

We creëert een werkklimaat waarin medewerkers elkaar op ieder moment van de dag aan kunnen spreken op gewenst en ongewenst gedrag.

De wettelijke bepaling over de kind-leidster ratio is:

a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar;
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar;
c. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar;
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Verder is het Conform het “convenant kwaliteit” toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio.

Dit mag op de volgende tijden:

Voor 9.00 uur

Tussen 12.00 en 15.00 uur

Na 16.30 uur

We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in de praktijk ook als een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Gedurende de dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot.

Het grootste gedeelte van de dag zijn er meerdere pedagogisch medewerkers op de groep. Daardoor is er zicht op elkaars (pedagogisch) handelen.

Aan het begin en einde van de dag, tijdens de breng- en haalmomenten zijn er naast de pedagogisch medewerkers, stagiaires en ouders aanwezig die een overdracht krijgen.

Stagiaires worden flexibel en boventallig ingezet en daarmee vergroten we de aanwezigheid van ogen en oren.
Ook de indeling van het gebouw speelt een belangrijke rol als het gaat om openheid en transparantie. We hebben er bewust voor gekozen om het in hoogte verstelbare aankleedmeubel in de groepsruimte te plaatsen zodat er betere toezicht op zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.

Van binnenuit is het buitenspeelterrein overzichtelijk en houdt degenen die binnen zijn mede toezicht op het buitenspelen. Andersom geldt ook dat er van buiten makkelijk naar binnen kan worden gekeken.

Achterwachtregeling
Uit oogpunt van veiligheid proberen wij altijd met 2 volwassenen in het pand aanwezig te zijn. Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie is, hanteren we een zogenaamde achterwachtregeling. Deze regeling houdt in dat:
• De pedagogisch medewerker/kind ratio niet wordt overschreden.
• In geval van calamiteiten wij een beroep kunnen doen op een pedagogisch medewerker, die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.


8 Klachten

Klachten regeling

Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij kindercentrum POPPIEZ. Als u een klacht wilt indienen adviseren wij u de klacht te bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft, of met mevr. D. Craanen of u kiest direct voor het melden van u klacht(en) bij de externe geschillencommissie waarbij kindercentrum POPPIEZ is aangesloten.

Dikwijls is er sprake van een misverstand en/of kan de medewerk(st)er de situatie naar tevredenheid uitleggen. Veel kan daarmee uit de wereld worden geholpen. Mocht u van mening zijn dat u niet voldoende geholpen wordt of u klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld dan kunt u zich ten alle tijden wenden tot onze externe klachtencommissie, zij zullen uw klacht verder in behandeling nemen.


9 Nawoord

Dit pedagogisch beleidsplan wordt telkens geëvalueerd, uitgebreid en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen binnen zowel de groep als de regelgeving vanuit de wet Kinderopvang. Mochten er vragen zijn over dit beleidsplan dan horen wij deze graag!
Voor verder informatie over de dagelijkse gang van zaken verwijzen we je graag door naar onze informatiegids en pedagogisch werkplan.

 

 

 

 

 

 

  

Contact

Poppiez Blijham Poppiez Winschoten
Hoofdweg 170
9697 NS Blijham
Tel. 06 17 50 11 11
Mail: info@poppiez.nl

Openingstijden

Wij zijn geopend op de volgende dagen:

Maandag 6.30-18.30 uur
Dinsdag 6.30-18.30 uur
Woensdag 6.30-18.30 uur
Donderdag 6.30-18.30 uur
Vrijdag 6.30-18.30 uur